پنج نکته درباره نفقه

شناسه نوشته : 13668

1393/11/09

تعداد بازدید : 496

 پنج نکته درباره نفقه
پنج نکته درباره نفقه
 
1. نفقه همسر، فرزند و پدر و مادر نیازمند، بر مرد واجب است.
2. نفقه همسر با دو شرط بر مرد واجب است:
    الف. همسر دائمی باشد.
    ب. در امور لازم مطیع شوهر باشند. (توضیح المسائل مراجع، م-2412)  
3. یک سری مخارج زن بر عهده مرد نیست مانند هدیه، انفاق، کفاره، خمس، ردّ مظالم و تشکیل جلسات جشن و عزا و ...
4. اگر شوهر هزینه زندگی زن را ندهد، زن می تواند با اذن حاکم شرع از مال او بردارد و اگر دسترسی به او نداشت بدون اجازه می تواند بر دارد.(همان، م-2416)
5. زن نمی تواند مانع کمک همسر به پدر و مادر نیازمندش شود.