پست الکترونیک جمعی از اساتید مدرسه

شناسه نوشته : 16867

1394/09/08

تعداد بازدید : 848

پست الکترونیک جمعی از اساتید

مدرسه علمیه فاطمیه(س) شهرستان کاشان

ردیف

نام خانواگی استاد

پست الکترونیک استاد

1

سرکار خانم پاک نیت

Pakniatashraf.123@gmail.com

2

سرکار خانم دوست

t.doost23@gmail.com

3

سرکار خانم راحتی

z.rahati1386@gmail.com

4

سرکار خانم رشیدی

Golnarges1366@gmail.com

5

سرکار خانم طرق

rashidian8@yahoo.com

6

سرکار خانم عادلی

F_adelijazeb@yahoo.com

7

سرکار خانم غلامعلی زاده

z.gholamalizade44@gmail.com

8

 سرکار خانم نبیل

f.nabil.1350@gmail.com