کتاب تأثیر راویان کوفی بر اسناد الکافی

شناسه نوشته : 31385

1400/08/26

تعداد بازدید : 16

کتاب تأثیر راویان کوفی بر اسناد الکافی

تأثیر راویان کوفی بر اسناد الکافی

تأثیر راویان کوفی بر اسناد الکافی

نویسندگان زیبا ارجونی، راضیه سادات سید خراسانی

 

گزیده کتاب :

یکی از مهم­ترین ویژگی­های کتاب الکافی، حضور راویان کوفی در اسناد آن است؛ محدثان و راویان کوفی، اکثریت راویان شیعه را تشکیل می­دهند. طوری­که بسیاری از محدثان و دانشمندان برجسته­ی شیعه از این شهر برخاسته و سهم چشمگیری در رشد و پیشرفت علوم اسلامی؛ فقه، تفسیر، حدیث و ... داشتند. محدثانی چون جابر بن یزید جعفی، أبان بن تغلب، زرارة بن أعین و تعداد بسیاری دیگر از راویان بزرگ شیعه در کوفه ظهور کردند و نقشی بارز در حمل و نشر احادیث ائمه (علیهم السلام) داشتند. در این کتاب راویان و محدثان کوفی در کتب رجال به­طور کامل و دقیق شمارش شده سپس اسامی احصاء­ شده در کتب رجال را با اسناد الکافی تطبیق داده تا دریابیم چه تعداد از راویان  موجود در کتب رجال در الکافی آمده­اند. سپس تعداد احادیث هر یک از روات در الکافی جست­­جو شده و نتیجه بررسی راویان کوفی به لحاظ کمی و کیفی به صورت جدول بیان شده است.